.PT Allows Registration Of 2-Character Domains And Holds Sedo Auction With 51 Domains

gtldsAs of November 3, it will be possible to register two-character domains at .pt. Terms & Conditions are already available for consultation at dns.pt.

.PT is the country code top-level domain (ccTLD) for Portugal.

Sedo will host an auction featuring 51 of the best 2-character .pt domains In November. Check out the list below.

Whereas there are no technical, administrative or legal grounds for maintaining the provisions which imposed a limit of a minimum of three characters for registering domain names under.pt, that provision was reviewed in order for domain names registered under .pt to be accepted with a minimum of two characters.

Whereas domain names with two characters have a considerably limited range from the outset as there is a set of combinations whose registration is, à priori, forbidden, as is the case of the names coinciding with existing top-level domains, with regard to the CCTLDs (Country Code Top Level Domain).

DNS.PT is planning two distinct phases for this purpose, which include an auction through the platform available at sedo.com.

The registration of a domain with two characters implies a payment of €100 (one hundred euros), plus VAT at the legal rate in force, corresponding to the first year’s fee.

Domains that are subject to Auction shall have a starting price for bidding of €499, plus VAT, if applicable.
Opening registration to domains with two characters shall obey two separate phases, as follows:

  • As from the third November 2014, all domains with two characters that comply with the provisions herein and which are included in the list identified below will be unblocked for registration.
  • Between the 4th and the 11th of December, the auction of the domains below will take place, exclusively on the online platform sedo.com.

.PT domains to be auctioned on the platform sedo.com between the 4th and 11th December:
or, xs, 99,11, 22, 55,88, ex, ok, hw, ko, pc, sw, 00, 01, 07, 09, 10, 20, 21, 30, 33, 3g, 40, 44, 4g, 50, 5g, 60, 66, 69, 70, 77, 80, 90, b2, b4, kk, oo, qi, t0, t1, t2, t3, t4, t5, xx, ya, hj, pq, ou.

.PT domains free for registration on 3rd November 2014:

02, 03, 04, 05, 06, 08, 0a, 0á, 0à, 0â, 0ã, 0b, 0c, 0ç, 0d, 0e, 0é, 0ê, 0f, 0g, 0h, 0i, 0í, 0j, 0k, 0l, 0m, 0n, 0o, 0ó, 0ô, 0õ, 0p, 0q, 0r, 0s, 0t, 0u, 0ú, 0v, 0w, 0x, 0y, 0z, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1a, 1á, 1à, 1â, 1ã, 1b, 1c, 1ç, 1d, 1e, 1é, 1ê, 1f, 1g, 1h, 1i, 1í, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1ó, 1ô, 1õ, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1ú, 1v, 1w, 1x, 1y, 1z, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2a, 2á, 2à, 2â, 2ã, 2b, 2c, 2ç, 2d, 2e, 2é, 2ê, 2f, 2g, 2h, 2i, 2í, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2ó, 2ô, 2õ, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2ú, 2v, 2w, 2x, 2y, 2z, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3a, 3á, 3à, 3â, 3ã, 3c, 3ç, 3d, 3e, 3é, 3ê, 3f, 3h, 3i, 3í, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3ó, 3ô, 3õ, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, 3ú, 3v, 3w, 3x, 3y, 3z, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 4a, 4á, 4à, 4â, 4ã, 4b, 4c, 4ç, 4d, 4e, 4é, 4ê, 4f, 4h, 4i, 4í, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o, 4ó, 4ô, 4õ, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ú, 4v, 4w, 4x, 4y, 4z, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 5a, 5á, 5à, 5â, 5ã, 5b, 5c, 5ç, 5d, 5e, 5é, 5ê, 5f, 5h, 5i, 5í, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5ó, 5ô, 5õ, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5ú, 5v, 5w, 5x, 5y, 5z, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 6a, 6á, 6à, 6â, 6ã, 6b, 6c, 6ç, 6d, 6e, 6é, 6ê, 6f, 6g, 6h, 6i, 6í, 6j, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6ó, 6ô, 6õ, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6ú, 6v, 6w, 6x, 6y, 6z, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 7a, 7á, 7à, 7â, 7ã, 7b, 7c, 7ç, 7d, 7e, 7é, 7ê, 7f, 7g, 7h, 7i, 7í, 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7ó, 7ô, 7õ, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7ú, 7v, 7w, 7x, 7y, 7z, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 8a, 8á, 8à, 8â, 8ã, 8b, 8c, 8ç, 8d, 8e, 8é, 8ê, 8f, 8g, 8h, 8i, 8í, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8ó, 8ô, 8õ, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8ú, 8v, 8w, 8x, 8y, 8z, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9a, 9á, 9à, 9â, 9ã, 9b, 9c, 9ç, 9d, 9e, 9é, 9ê, 9f, 9g, 9h, 9i, 9í, 9j, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9ó, 9ô, 9õ, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9ú, 9v, 9w, 9x, 9y, 9z, a0, á0, à0, â0, ã0, a1, á1, à1, â1, ã1, a2, á2, à2, â2, ã2, a3, á3, à3, â3, ã3, a4, á4, à4, â4, ã4, a5, á5, à5, â5, ã5, a6, á6, à6, â6, ã6, a7, á7, à7, â7, ã7, a8, á8, à8, â8, ã8, a9, á9, à9, â9, ã9, aa, aá, aà, aâ, aã, áa, áá, áà, áâ, áã, àa, àá, àà, àâ, àã, âa, âá, âà, ââ, âã, ãa, ãá, ãà, ãâ, ãã, ab, áb, àb, âb, ãb, aç, ác, áç, àc, àç, âc, âç, ãc, ãç, ád, àd, âd, ãd, aé, aê, áe, áé, áê, àe, àé, àê, âe, âé, âê, ãe, ãé, ãê, áf, àf, âf, ãf, ág, àg, âg, ãg, ah, áh, àh, âh, ãh, aí, ái, áí, ài, àí, âi, âí, ãi, ãí, aj, áj, àj, âj, ãj, ak, ák, àk, âk, ãk, ál, àl, âl, ãl, ám, àm, âm, ãm, án, àn, ân, ãn, aó, aô, aõ, áo, áó, áô, áõ, ào, àó, àô, àõ, âo, âó, âô, âõ, ão, ãó, ãô, ãõ, ap, áp, àp, âp, ãp, áq, àq, âq, ãq, ár, àr, âr, ãr, ás, às, âs, ãs, át, àt, ât, ãt, aú, áu, áú, àu, àú, âu, âú, ãu, ãú, av, áv, àv, âv, ãv, áw, àw, âw, ãw, áx, àx, âx, ãx, ay, áy, ày, ây, ãy, áz, àz, âz, ãz, b0, b1, b3, b5, b6, b7, b8, b9, bá, bà, bâ, bã, bc, bç, bé, bê, bí, bk, bl, bó, bô, bõ, bq, bu, bú, bx, c0, ç0, c1, ç1, c2, ç2, c3, ç3, c4, ç4, c5, ç5, c6, ç6, c7, ç7, c8, ç8, c9, ç9, cá, cà, câ, cã, ça, çá, çà, çâ, çã, cb, çb, cç, çc, çç, çd, ce, cé, cê, çe, çé, çê, çf, çg, çh, cí, çi, çí, cj, çj, çk, çl, çm, çn, có, cô, cõ, ço, çó, çô, çõ, çp, cq, çq, çr, cs, çs, ct, çt, cú, çu, çú, çv, çw, çx, çy, çz, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, da, dá, dà, dâ, dã, dc, dç, dd, dé, dê, df, dg, dh, dí, dl, dó, dô, dõ, dp, dq, dr, ds, dt, du, dú, dv, dw, dx, dy, e0, é0, ê0, e1, é1, ê1, e2, é2, ê2, e3, é3, ê3, e4, é4, ê4, e5, é5, ê5, e6, é6, ê6, e7, é7, ê7, e8, é8, ê8, e9, é9, ê9, ea, eá, eà, eâ, eã, éa, éá, éà, éâ, éã, êa, êá, êà, êâ, êã, eb, éb, êb, eç, éc, éç, êc, êç, ed, éd, êd, eé, eê, ée, éé, éê, êe, êé, êê, éf, êf, ég, êg, eh, éh, êh, ei, eí, éi, éí, êi, êí, ej, éj, êj, ek, ék, êk, el, él, êl, ém, êm, en, én, ên, eo, eó, eô, eõ, éo, éó, éô, éõ, êo, êó, êô, êõ, ep, ép, êp, eq, éq, êq, ér, êr, és, ês, ét, êt, eú, éu, éú, êu, êú, ev, év, êv, ew, éw, êw, éx, êx, ey, éy, êy, ez, éz, êz, f0, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, fa, fá, fà, fâ, fã, fc, fç, fd, fe, fé, fê, ff, fg, fh, fí, fl, fn, fó, fô, fõ, fp, fq, fs, ft, fu, fú, fv, fw, fx, fy, fz, g0, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, gá, gà, gâ, gã, gc, gç, gé, gê, gí, gj, gk, go, gó, gô, gõ, gú, gv, gx, gz, h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8, h9, ha, há, hà, hâ, hã, hb, hc, hç, hd, he, hé, hê, hf, hg, hh, hi, hí, hl, ho, hó, hô, hõ, hq, hs, hú, hv, hx, hy, hz, i0, í0, i1, í1, i2, í2, i3, í3, i4, í4, i5, í5, i6, í6, i7, í7, i8, í8, í9, ia, iá, ià, iâ, iã, ía, íá, íà, íâ, íã, ib, íb, ic, iç, íc, íç, íd, ié, iê, íe, íé, íê, if, íf, íg, ih, íh, ii, ií, íi, íí, ij, íj, ik, ík, íl, ím, ín, ió, iô, iõ, ío, íó, íô, íõ, íp, íq, ír, ís, ít, iu, iú, íu, íú, iv, ív, iw, íw, ix, íx, iy, íy, iz, íz, j0, j1, j2, j3, j4, j5, j6, j7, j8, j9, ja, já, jà, jâ, jã, jc, jç, jd, jé, jê, jg, jh, ji, jí, jj, jk, jl, jó, jô, jõ, jq, jr, js, jt, ju, jú, jv, jw, jx, jy, jz, k0, k1, k2, k3, k5, k6, k7, k8, k9, ka, ká, kà, kâ, kã, kb, kc, kç, kd, ké, kê, kf, kí, kj, kl, kó, kô, kõ, kq, ks, kt, ku, kú, kv, kx, l0, l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9, lá, là, lâ, lã, lç, ld, le, lé, lê, lf, lh, lí, lj, ll, lm, ln, lo, ló, lô, lõ, lp, lq, lú, lw, lz, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, má, mà, mâ, mã, mb, mç, mé, mê, mi, mí, mó, mô, mõ, mú, n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, ná, nà, nâ, nã, nç, nd, né, nê, nh, ní, nj, nk, nm, nn, nó, nô, nõ, nq, ns, nt, nú, nv, nw, nx, ny, o0, ó0, ô0, õ0, o1, ó1, ô1, õ1, o2, ó2, ô2, õ2, o3, ó3, ô3, õ3, o4, ó4, ô4, õ4, o5, ó5, ô5, õ5, o6, ó6, ô6, õ6, o7, ó7, ô7, õ7, o8, ó8, ô8, õ8, o9, ó9, ô9, õ9, oá, oà, oâ, oã, óa, óá, óà, óâ, óã, ôa, ôá, ôà, ôâ, ôã, õa, õá, õà, õâ, õã, ob, ób, ôb, õb, oc, oç, óc, óç, ôc, ôç, õc, õç, od, ód, ôd, õd, oe, oé, oê, óe, óé, óê, ôe, ôé, ôê, õe, õé, õê, of, óf, ôf, õf, og, óg, ôg, õg, oh, óh, ôh, õh, oí, ói, óí, ôi, ôí, õi, õí, oj, ój, ôj, õj, ók, ôk, õk, ol, ól, ôl, õl, óm, ôm, õm, on, ón, ôn, õn, oó, oô, oõ, óo, óó, óô, óõ, ôo, ôó, ôô, ôõ, õo, õó, õô, õõ, op, óp, ôp, õp, oq, óq, ôq, õq, ór, ôr, õr, os, ós, ôs, õs, ot, ót, ôt, õt, oú, óu, óú, ôu, ôú, õu, õú, ov, óv, ôv, õv, ow, ów, ôw, õw, ox, óx, ôx, õx, oy, óy, ôy, õy, oz, óz, ôz, õz, p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, pá, pà, pâ, pã, pb, pç, pd, pé, pê, pi, pí, po, pó, pô, põ, pp, pu, pú, pv, px, pz, q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, qá, qà, qâ, qã, qb, qc, qç, qd, qe, qé, qê, qf, qg, qh, qí, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qó, qô, qõ, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qú, qv, qw, qx, qy, qz, r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, ra, rá, rà, râ, rã, rb, rc, rç, rd, ré, rê, rf, rg, rh, ri, rí, rj, rk, rl, rm, rn, ró, rô, rõ, rp, rq, rt, rú, rv, rx, ry, rz, s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, sá, sà, sâ, sã, sç, sé, sê, sf, sí, só, sô, sõ, sp, sq, sú, t6, t7, t8, t9, ta, tá, tà, tâ, tã, tç, té, tê, ti, tí, tó, tô, tõ, tq, ts, tu, tú, tx, ty, u0, ú0, u1, ú1, ú2, u3, ú3, u4, ú4, u5, ú5, u6, ú6, u7, ú7, u8, ú8, u9, ú9, uá, uà, uâ, uã, úa, úá, úà, úâ, úã, ub, úb, uç, úc, úç, ud, úd, ue, ué, uê, úe, úé, úê, uf, úf, úg, uh, úh, ui, uí, úi, úí, uj, új, úk, úl, um, úm, un, ún, uo, uó, uô, uõ, úo, úó, úô, úõ, úp, úq, ur, úr, ús, ut, út, uu, uú, úu, úú, uv, úv, uw, úw, ux, úx, úy, úz, v0, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, vá, và, vâ, vã, vb, vç, vd, vé, vê, vf, vh, ví, vj, vk, vl, vm, vo, vó, vô, võ, vp, vq, vr, vs, vú, vv, vx, vy, vz, w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, wa, wá, wà, wâ, wã, wb, wc, wç, wd, we, wé, wê, wg, wh, wi, wí, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wó, wô, wõ, wp, wq, wr, wt, wu, wú, wv, ww, wx, wy, wz, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, xa, xá, xà, xâ, xã, xb, xc, xç, xd, xe, xé, xê, xf, xg, xh, xi, xí, xj, xk, xm, xn, xo, xó, xô, xõ, xp, xq, xr, xt, xu, xú, xv, xw, xy, xz, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, yá, yà, yâ, yã, yb, yc, yç, yd, yé, yê, yf, yg, yh, yi, yí, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yó, yô, yõ, yp, yq, yr, ys, yu, yú, yv, yw, yx, yy, yz, z0, z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9, zá, zà, zâ, zã, zb, zc, zç, zd, ze, zé, zê, zf, zg, zh, zi, zí, zj, zk, zl, zn, zo, zó, zô, zõ, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zú, zv, zx, zy, zz.
Sold.Domains

About Konstantinos Zournas

I studied Computer Engineering and Computer Science in London, UK and I am now living in Athens, Greece. I went online in 1995, started coding in 1996 and began buying domain names and creating websites in 2000. I started the OnlineDomain.com blog in 2012.

2 comments

  1. It looks like ISO 3166-2 codes are not allowed to be registered under .pt extension

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.